NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Xylotrupes socrates tonkinensis
Xylotrupes socrates tonkinensis
N Vietnam
+30
$ 2.00
Xylotrupes socrates tonkinensis
Xylotrupes socrates tonkinensis
N Vietnam
+35
$ 3.00
Xylotrupes socrates tonkinensis
N Vietnam
$ 1.00
Xylotrupes socrates tonkinensis
Xylotrupes socrates tonkinensis
Laos
+35
$ 3.00
Xylotrupes socrates tonkinensis
Xylotrupes socrates tonkinensis
Laos
+40
$ 4.00
Xylotrupes socrates tonkinensis
Xylotrupes socrates tonkinensis
Laos
+45
$ 5.00
Xylotrupes socrates tonkinensis
Xylotrupes socrates tonkinensis
Laos
+50
$ 7.00
Xylotrupes socrates tonkinensis (5 pairs)
Xylotrupes socrates tonkinensis (5 pairs)
N Vietnam
m +30
$ 7.50
Xylotrupes socrates tonkinensis (5 pairs)
Xylotrupes socrates tonkinensis (5 pairs)
N Vietnam
m +35
$ 11.00
Xylotrupes sp. 1
Xylotrupes sp. 1
Indonesia: Saparua I.
+30
$ 2.00
Xylotrupes sp. 1
Xylotrupes sp. 1
Indonesia: Saparua I.
+60
$ 8.00
Xylotrupes sp. 1
Indonesia: Saparua I.
$ 1.00
Xylotrupes sp. 1
Xylotrupes sp. 1
Indonesia: Saparua I.
m +35
$ 3.00
Xylotrupes sp. 1
Xylotrupes sp. 1
Indonesia: Saparua I.
m +40
$ 4.00
Xylotrupes sp. 1
Xylotrupes sp. 1
Indonesia: Saparua I.
m +45
$ 5.00
Xylotrupes sp. 1
Xylotrupes sp. 1
Indonesia: Saparua I.
+45
$ 4.00
Xylotrupes sp. 1
Xylotrupes sp. 1
Indonesia: Saparua I.
+50
$ 5.00
Xylotrupes sp. 1 (10 pcs)
Xylotrupes sp. 1 (10 pcs)
Indonesia: Saparua I.
+35
$ 15.00
Xylotrupes sp. 1 (10 pcs)
Xylotrupes sp. 1 (10 pcs)
Indonesia: Saparua I.
+40
$ 20.00
Xylotrupes striatopunctatus
Xylotrupes striatopunctatus
Halhamera I.
$ 8.00