NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Euthalia whiteheadi ssp. zonula
Euthalia whiteheadi ssp. zonula
Java
$ 3.50
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A-)
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A-)
Indonesia: Java
$ 2.00
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A-)
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A-)
Java
$ 16.00
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A2)
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A2)
Java
$ 10.00
Euthaliopsis action philomena
Euthaliopsis action philomena
West Papua
$ 6.00
Euthaliopsis action philomena (A-)
Euthaliopsis action philomena (A-)
West Papua
$ 4.00
Euthaliopsis action philomena (A-)
Euthaliopsis action philomena (A-)
West Papua
$ 20.00
Euthaliopsis action philomena (A2)
Euthaliopsis action philomena (A2)
West Papua
$ 12.00
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Indonesia: Peleng I.
$ 10.00
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Indonesia: Peleng I.
$ 10.00
Helcyra hemina ssp. watanabei (A2)
Helcyra hemina ssp. watanabei (A2)
Indonesia: W Sumatra
$ 12.00
Helcyra takazawai (A-)
Helcyra takazawai (A-)
Indonesia: Sumba I.
$ 15.00
Helcyra takazawai (A2)
Helcyra takazawai (A2)
Sumba I.
$ 15.00
Helcyra takazawai (A2B)
Helcyra takazawai (A2B)
Sumba I.
$ 8.00
Helcyra takazawai (A2B)
Helcyra takazawai (A2B)
Sumba I.
$ 10.00
Hestina namida
Hestina namida
Indonesia: Sumatra
$ 10.00
Hestina namida (A-)
Indonesia: Sumatra
$ 7.00
Hestina namida (A2)
Indonesia: Sumatra
$ 4.00
Hestina namida (AA-)
Indonesia: Sumatra
$ 8.50
Hypocysta calypso
Hypocysta calypso
Waigeo I.
$ 4.00