NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Epicopeia polydora Westwood, 1842 (A2)
Epicopeia polydora Westwood, 1842 (A2)
NE Laos
$ 15.00
Epicopeia polydora Westwood, 1842 (A2)
Epicopeia polydora Westwood, 1842 (A2)
NE Laos
$ 18.00
Cyclosia spargens (A2)
Cyclosia spargens (A2)
Sulawesi
$ 3.00
Cyclosia spargens (A2)
Cyclosia spargens (A2)
Sulawesi
$ 2.00
Cyclosia spargens (A-)
Cyclosia spargens (A-)
Sulawesi
$ 5.00
Cyclosia sp. 1 (A2B)
Indonesia: West Sumatra
$ 3.00
Cyclosia sp. 1 (A2)
Cyclosia sp. 1 (A2)
Indonesia: West Sumatra
$ 7.00
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862 (A2B)
Indonesia: West Sumatra
$ 1.00
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862 (A2B)
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862 (A2)
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862 (A2)
Indonesia: West Sumatra
$ 3.00
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862 (A2)
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862 (A2)
Indonesia: West Sumatra
$ 4.00
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862 (A-)
Indonesia: West Sumatra
$ 7.00
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862 (A-)
Indonesia: West Sumatra
$ 10.00
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862
Indonesia: West Sumatra
$ 10.00
Cyclosia sordidus sordidus Walker, 1862
Indonesia: West Sumatra
$ 15.00
Cyclosia pieridoides sumatrensis (A2B)
Cyclosia pieridoides sumatrensis (A2B)
Sumatra
$ 2.00
Cyclosia pieridoides sumatrensis (A2)
Cyclosia pieridoides sumatrensis (A2)
Sumatra
$ 4.00
Cyclosia pieridoides sumatrensis (A-)
Cyclosia pieridoides sumatrensis (A-)
Sumatra
$ 9.00
Cyclosia pieridoides sumatrensis
Cyclosia pieridoides sumatrensis
Sumatra
$ 15.00
Cyclosia pieridoides glauca (g A2)
Cyclosia pieridoides glauca (g A2)
Tanahmasa I.
$ 2.00