NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Indonesia: Siberut I.
+60
$ 6.00
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Indonesia: Siberut I.
+65
$ 8.00
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Indonesia: Siberut I.
+70
$ 15.00
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Indonesia: Siberut I.
87 mm
$ 30.00
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Indonesia: Siberut I.
89
$ 35.00
Odontolabis dalmanni ssp. subita
Indonesia: Siberut I.
$ 2.00
Odontolabis kazuhisai
Odontolabis kazuhisai
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Odontolabis kazuhisai (10 pcs)
Odontolabis kazuhisai (10 pcs)
West Sumatra
$ 8.50
Odontolabis kazuhisai (10 pcs)
Odontolabis kazuhisai (10 pcs)
West Sumatra
$ 12.50
Odontolabis kazuhisai (8 pcs)
Odontolabis kazuhisai (8 pcs)
Indonesia: West Sumatra
$ 7.00
Odontolabis lacordairei
Odontolabis lacordairei
Indonesia: Sumatra
+60
$ 4.00
Odontolabis lacordairei
Odontolabis lacordairei
West Sumatra
+65
$ 5.00
Odontolabis lacordairei
Odontolabis lacordairei
West Sumatra
+70
$ 5.00
Odontolabis lacordairei
Odontolabis lacordairei
West Sumatra
+75
$ 7.00
Odontolabis lacordairei
West Sumatra
$ 2.00
Odontolabis latipennis
Odontolabis latipennis
Indonesia: Siberut
+55
$ 6.00
Odontolabis latipennis
Odontolabis latipennis
Siberut I.
+45
$ 4.00
Odontolabis latipennis
Odontolabis latipennis
Siberut I.
+60
$ 8.00
Odontolabis latipennis
Odontolabis latipennis
Siberut I.
+70
$ 20.00
Odontolabis micros
Odontolabis micros
Sulawesi
+25
$ 3.00