NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Plectrone borneensis (red form)
Plectrone borneensis (red form)
West Sumatra
$ 5.00
Agestrata amakerei (A2) (1 tarsus missing)
Agestrata amakerei (A2) (1 tarsus missing)
Siberut I.
$ 15.00
Coilodera nobilis (A2)
Coilodera nobilis (A2)
Sulawesi
$ 2.00
Coilodera nobilis (9 pcs)
Coilodera nobilis (9 pcs)
Sulawesi
$ 25.00
Glycyphana (Euglycyphana) moluccarum Wallace, 1867 (8 pcs)
Glycyphana (Euglycyphana) moluccarum Wallace, 1867 (8 pcs)
Buton I.
$ 5.00
Euselates cineracea (5 pairs)
Euselates cineracea (5 pairs)
West Sumatra
$ 12.50
Glycyphana (Caloglycyphana) papua ssp.
Glycyphana (Caloglycyphana) papua ssp.
West Papua
$ 2.00
Glycyphana (Euglycyphana) maculiceps (4 pairs)
Glycyphana (Euglycyphana) maculiceps (4 pairs)
Tanimbar Is.
$ 10.00
Ixorida (Mecinonota) regia ssp. siberutensis (5 pcs)
Ixorida (Mecinonota) regia ssp. siberutensis (5 pcs)
Siberut I.
$ 3.00
Euselates (s.str.) stricticollis
Euselates (s.str.) stricticollis
NE Laos
$ 3.00
Ingrisma nasuta
Ingrisma nasuta
N Vietnam
$ 8.00
Ingrisma nasuta (A-)
Ingrisma nasuta (A-)
N Vietnam
$ 3.00
Coilodera penicillata (20 pcs)
Coilodera penicillata (20 pcs)
NE Laos
$ 25.00
Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) setulosa cribellata (5 pairs)
Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) setulosa cribellata (5 pairs)
N Vietnam
$ 12.00
Clinterocera raui (A2)
Clinterocera raui (A2)
NE Laos
$ 2.50
Cosmiomorpha (s.str.) vietnamica Krajcik, 2012
Cosmiomorpha (s.str.) vietnamica Krajcik, 2012
N Vietnam
$ 5.00
Cosmiomorpha (s.str.) vietnamica Krajcik, 2012 (A2)
Cosmiomorpha (s.str.) vietnamica Krajcik, 2012 (A2)
N Vietnam
$ 2.00
Anomalocera olivacea
Anomalocera olivacea
N Vietnam
$ 3.00
Euselates conspersa
Euselates conspersa
SW Kalimantan
$ 17.50
Thaumastopeus nigritus (7 pcs)
Thaumastopeus nigritus (7 pcs)
SW Kalimantan
$ 5.00