NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Euthaliopsis action philomena (A-)
Euthaliopsis action philomena (A-)
West Papua
$ 20.00
Euthaliopsis action philomena (A2)
Euthaliopsis action philomena (A2)
West Papua
$ 12.00
Euthaliopsis aetion aetion (A2)
Euthaliopsis aetion aetion (A2)
Aru Is.
$ 20.00
Euthaliopsis aetion donata (A-)
Euthaliopsis aetion donata (A-)
Biak
$ 8.00
Euthaliopsis aetion donata (A2)
Euthaliopsis aetion donata (A2)
Biak
$ 15.00
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Indonesia: Peleng I.
$ 10.00
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Indonesia: Peleng I.
$ 10.00
Helcyra hemina ssp. watanabei (A2)
Helcyra hemina ssp. watanabei (A2)
Indonesia: W Sumatra
$ 12.00
Helcyra takazawai (A-)
Helcyra takazawai (A-)
Indonesia: Sumba I.
$ 15.00
Helcyra takazawai (A2)
Helcyra takazawai (A2)
Sumba I.
$ 15.00
Helcyra takazawai (A2B)
Helcyra takazawai (A2B)
Sumba I.
$ 8.00
Helcyra takazawai (A2B)
Helcyra takazawai (A2B)
Sumba I.
$ 10.00
Hestina namida
Hestina namida
Indonesia: Sumatra
$ 10.00
Hestina namida (A-)
Indonesia: Sumatra
$ 7.00
Hestina namida (A2)
Indonesia: Sumatra
$ 4.00
Hestina namida (AA-)
Indonesia: Sumatra
$ 8.50
Hestinalis divona
Hestinalis divona
Sulawesi
$ 3.50
Hestinalis divona (A-)
Hestinalis divona (A-)
Sulawesi
$ 2.50
Hestinalis divona (A2)
Hestinalis divona (A2)
Sulawesi
$ 12.00
Hypocysta calypso
Hypocysta calypso
Waigeo I.
$ 4.00