NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Prosopocoilus giraffa timorensis
Indonesia: Wetar I.
$ 2.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
Timor
+75
$ 10.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
Timor
+85
$ 15.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
West Timor
+45
$ 3.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
West Timor
+50
$ 4.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
West Timor
+55
$ 5.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
West Timor
m +50
$ 6.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
West Timor
m +55
$ 8.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
West Timor
$ 2.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
Indonesia: Wetar I.
+45
$ 3.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
Indonesia: Wetar I.
+50
$ 4.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
Indonesia: Wetar I.
+55
$ 6.00
Prosopocoilus gracilis
Prosopocoilus gracilis
N Vietnam
+45
$ 5.00
Prosopocoilus gracilis
Prosopocoilus gracilis
N Vietnam
+30
$ 2.00
Prosopocoilus gracilis
Prosopocoilus gracilis
N Vietnam
+35
$ 3.00
Prosopocoilus gracilis
Prosopocoilus gracilis
N Vietnam
+40
$ 4.00
Prosopocoilus gracilis
Prosopocoilus gracilis
N Vietnam
+50
$ 7.00
Prosopocoilus guerlachi
Prosopocoilus guerlachi
S Laos: Attapu
+45
$ 20.00
Prosopocoilus guerlachi
Prosopocoilus guerlachi
S Laos: Attapu
+40
$ 14.00
Prosopocoilus guerlachi
Prosopocoilus guerlachi
S Laos: Attapu
+35
$ 10.00